Projekty školy

Zvýšení kvality vzdělávání žáků a pedagogů

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
Trvání projektu: 1.12.2017-30.11.2019

Zvýšení kvality vzdělávání žáků a pedagogů

"Co nebylo v učebnici" – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století“

Zapojení školy do projektů externích subjektů financovaných z evropských fondů. Projekt ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze zaměřený na rozvíjení čtenářské gramotnosti.
Trvání projektu: 1.5.2018-30.4.2021

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Program erasmus+

Rozvoj lidských zdrojů.
Trvání projektu: 1.7.2017-30.6.2018

Erasmus+KA101 - Mobilita pracovníků škol

Obědy pro děti

V rámci charitativního běhu Gymnázia Přípotoční (6.10.2017) bylo vybráno na projekt OBĚDY PRO DĚTI  51.470,- Kč. Děkujeme všem studentům, pedagogům, rodičům, běžcům, běžkyním za opětovnou podporu. Foto z akce

Certifikát dárce 2017

Děkovný dopis

Certifikát dárce 2016

Exkurzní den

Den exkurzí 2017

Den exkurzí 2016

Den exkurzí 2015

Den exkurzí 2014

Den exkurzí 2013

Projekt edison

Pobočka studentské organizace AIESEC Praha pro nás organizovala projekt EDISON. Organizace v rámci tohoto projektu zprostředkovává zahraniční stáže pro studenty z celého světa. Zahraniční stážisti jsou vysokoškolští studenti, kteří cestují, poznávají nové země, setkávají se s mladými lidmi, ale i prezentují svou kulturu a zemi.

Projekt proběhl na Gymnáziu Přípotoční v prvním prosincovém týdnu ve dnech  1. – 5. 12. 2014.

Více info

projekt partnerství comenius: Hama

Historie, voda, přírodní prostředí  spojují žáky a učitele Evropy

PROJEKT "INDIVIDUÁLNÍ MOBILITA ŽÁKŮ"

Projekt umožňuje  studentům naší školy  ve věku 17a 18 let studovat 3 měsíce na partnerské škole I.E.S: Monte Castelo ve Španělsku. S  partnerskou školou úspěšně spolupracujeme více než 7 let a v rámci studentských výměn se realizovaly 3 bilaterální jazykové projekty Comenius. Realizace projektu individuálních mobilit žáků přispěje k dalšímu prohloubení naší spolupráce, jejímž cílem  je vzájemné poznávání odlišných kultur, rozvoj porozumění pro rozmanitost kultur a jazyků, poznávání každodenního života a studia v hostitelských zemích, zlepšení jazykových kompetencí studentů, posílení jejich motivace při výuce jazyků (španělštiny, angličtiny), osvojení si dovedností pro osobní rozvoj studenta a posílení evropského rozměru vzdělání.

Projekt je realizován  recipročně. Tato iniciativa podporuje rozvoj vzájemné spolupráce na bázi kurikulární, tj. poznání a využívání vzdělávacích systémů s cílem využít možností uznání části studia absolvovaného na partnerské škole v souladu s individuálním studijním plánem, který byl pro vybrané studenty vytvořen v součinnosti obou škol. Dlouhodobá spolupráce nám dala vzájemnou důvěru, odpovědnost, zkušenosti a poznání, kterých využíváme při realizaci mobility. Začlenění speciálního projektu zaměřeného na multikulturní prvek do studijního plánu žáků bychom chtěli podpořit budoucí projekty partnerství.

Facebook projektu  (foto+příspěvky žáků, video španělští studenti..)

Program  Partnerství škol Comenius - program mezinárodní spolupráce středních škol

Název projektu: „Historia, Agua, Medio Ambiente conectan a los estudiantes y profesores de Europa“
                       "Historie, voda, životní prostředí spojují studenty a profesory z Evropy"


Cílem této aktivity je umožnit studentům poznat studium a život v jiné evropské zemi, rozvinout u nich porozumění pro rozmanitost kultur a jazyků a osvojit si kompetence nezbytné pro jejich osobní rozvoj. Aktivita si rovněž klade za cíl podpořit dlouhodobou spolupráci mezi zapojenými školami, která povede k vzájemnému uznávání studia absolvovaného na partnerských školách a posílení evropského rozměru školního vzdělávání.

Trvání projektu: 10/2013 - 8/2015
Pracovní jazyk: španělština
Partnerské školy:
COLEGIO PUREZA DE MARÍA-CID soukromá všeobecná střední škola Valencie, Španělsko, koordinátor, www.pmaria-cid.org/
LICEO Statale S. PIZZI, státní lyceum, Capua, Itálie, www.liceopizzi.it
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10, Česká republika,

PARTNERSTVÍ ŠKOL "OBJEVOVÁNÍ EVROPY"

Nositel projektu: Solitude Gymnasium Stuttgart  Německo

Partneři: Gymnasium Sv. Uršuly Vídeň  Rakousko, Liceo Leonardo da Vinci Florencie Italie, Gymnázium Přípotoční Praha Česká republika

Trvání projektu: 2 roky  2010 – 2012

Cíl projektu: Zástupci všech partnerských škol (učitelé, studenti a další) se střídají podle dohodnutého časového harmonogramu v hostitelské funkci a zpracovávají příspěvky k jednotlivým navrženým tématům.

Studenti by se měli naučit objevovat a zajímavým způsobem prezentovat témata, zpracovat příspěvky v německém jazyce a samostatně vystupovat v plénu jako prezentující i posluchači, získat nové poznatky, zkušenosti a mít tak příležitost konfrontovat se s vrstevníky v partnerských zemích.

Studenti mohou navazovat i přátelské kontakty, které jim doplní jejich povědomí o sociokulturním  prostředí jiných evropských zemí. Koordinátorka projektu paní profesorka I. Nejtková.

Návštěva Vídně

Návštěva Stuttgartu

Návštěva Florencie, Fotoreportáž z Florencie

Návštěva Prahy

O PROJEKTU "NÁŠ SPOLEČNÝ SVĚT" 

Cílem projektu Náš společný svět (2010 - 2012) je integrovat globální rozvojové vzdělávání (GRV) do výuky a života školy s důrazem na rozvíjení kompetencí pedagogů pro kvalitní výuku témat GRV. Projekt, do něhož je zapojena i naše škola, je realizován Vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Projekt koordinují pani profesorky M. Belhová, J. Čierná, H. Máková, M. Stavovská.

Varianty v rámci projektu poskytují zapojeným školám metodickou a finanční podporu a napomáhají jejich učitelům v aktivním zapojení se do procesu, aby se globální rozvojová témata (chudoba, nerovnost, světový trh, rozvoj, migrace, ekonomická globalizace, lidská práva, klimatické změny,…) staly dlouhodobě součástí jednotlivých předmětů i dalších aktivit školy.

Zapojení pedagogové si prostřednictvím projektu nejen zvyšují své kompetence a znalosti v dané problematice (např. formou absolvování tříměsíčního e-learningového kurzu), ale především mohou využít možnosti konzultací a podpory ze strany společnosti Člověk v tísni, o.p.s., případně jiných odborníků na globální a rozvojová témata, pedagogiku aj. Dále mají možnost sdílet vzájemné zkušenosti i s dalšími učiteli ze zapojených škol na společných setkáních a workshopech nebo prostřednictvím webového rozhraní.

Součástí projektu je tvorba a testování nástrojů pro hodnocení dopadů výuky GRV na žáky a studenty, vhodné přímo k využití pedagogy v jejich denní praxi.

Více informací naleznete na stránkách www.varianty.cz v sekci Projekty.

Projekt Náš společný svět (2010 – 2012) byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Člověk v tísni Varianty Česká republika pomáhá

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS SETKÁNÍ S BERTOU SUTTNEROVOU


Vážení,
     rádi bychom vás upozornili na náš společný vzdělávací cyklus Setkání s Bertou Suttnerovou, který je výsledkem celoroční spolupráce studentů Gymnázia v Praze 10 Přípotoční s tvůrčím týmem produkční společnosti Ars Humana.Cyklus je věnován výjimečné ženě, pražské rodačce Bertě Suttnerové-Kinské, první ženské nositelce Nobelovy ceny za mír, jejímu zajímavému osudu a obsáhlému dílu. Sestává se z pěti částí po 17- ti minutách. Jednotlivé části cyklu se vztahují k životu, dílu a myšlenkovému odkazu Berty Suttnerové. Nenásilnou formou seznamují středoškolskou mládež s pojmy jako je xenofobie, rasismus, či extremismus a v souladu s myšlenkovým odkazem B. Suttnerové vedou dnešní mládež k prosazování etických hodnot, založených na humanismu, toleranci a respektování lidských práv.
    Dokument si rovněž klade za cíl motivovat mladou generaci ke správným občanským postojům, k předcházení a řešení společenských či rasově motivovaných konfliktů a k pozitivnímu vnímání své sounáležitosti s evropským společenstvím.
    Vznik projektu podpořily: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zukunftsfond der Republik Österreich, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rada pro oběti nacismu- nadační fond a Nadace Český literární fond. 
    Všem jmenovaným subjektům i jednotlivcům patří náš dík za podporu a spolupráci.
    Celý cyklus na DVD lze objednat ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze na adrese Maiselova 15, Praha 1, 110 00 nebo na e-mailové adrese miroslava.ludvikova@jewishmuseum.cz (Miroslava Ludvíková).