Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Základy společenských věd

1.září 2022  |   Předměty  |   Administrátor  |  

Předmět ZSV v sobě obsahuje obor základy společenských věd, který se částečně integruje do předmětu dějepis.

V předmětu Základy společenských věd vedeme žáka k tomu, aby znal základní pojmy z oboru práva, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie a filosofie a dokázal nalézt a chápat souvislosti a vztahy mezi těmito společenskými vědami a filosofií.

Cílem výuky je rozvíjet v žácích schopnost uplatnit své teoretické znalosti v praxi každodenního života občana v demokratické tržní společnosti. Důraz je také kladen na rozvíjení schopností umět si poradit v náročných životních situací a orientovat se ve světě na počátku 21.století a v jeho problémech.

Akce a projekty ve šk.r. 2016-17

Setkání se zajímavými lidmi a odborníky z praxe 30.1.2017

Akce a projekty ve šk.r. 2015-16

Přednáška Andor Šándor 26.1.2016

Exkurze Vazební věznice Pankrác

Akce a projekty ve šk.r. 2014-15

Projekt "Sametová 1989" (říjen 2014)

Exkurze do Strakovy akademie (říjen 2014)

Akce a projekty ve šk.r. 2013-14

Výsledky studentských voleb do EP

Duševní poruchy - přednáška AVČR

Studentská konference OSN

Beseda se Stanislavem Motlem

Návštěva Poslanecké sněmovny parlamentu ČR

Beseda s Helenou a Ivanem Klímovými

Výstava Vikýře PLAY v Malostranské besedě

Mohlo by vás zajímat

1.března 2023

Německý jazyk

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

16.ledna 2023

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa