Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Předměty

1.března 2023

Německý jazyk

  |   Předměty

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

16.ledna 2023

Anglický jazyk

  |   Předměty

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

1.září 2022

Zeměpis

Administrátor  |   Předměty

Zeměpis (geografie) obsahuje obor Geografie a Geologie, které jsou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost. Zároveň integruje i část vzdělávacího obsahu průřezových témat – environmentální výchova, mediální výchova, výchova k myšlení  v evropských a globálních souvislostech. Zeměpis má i velký praktický význam. Umožňuje komplexní poznání místní krajiny, jejich zvláštností a napomáhá volbě mnohých povolání, podává správný pohled na naší vlast a na svět, ve kterém žijeme a který se velmi rychle mění a vyvíjí.

1.září 2022

Český jazyk a literatura

Mgr. Roman Vlček  |   Předměty

Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v RVP G a částečně integruje tematické okruhy průřezových témat Mediální výchova, Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální výchova.
Předmět vede k rozvíjení klíčových kompetencí, především komunikačních, na úrovni, kterou předpokládá RVP G.

Celkem článků: 17

Kalendář akcí

Dnes je 30. května 2024
a svátek má Ferdinand.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa