Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Dějepis

1.září 2022  |   Předměty  |   Administrátor  |  

Dějepis v sobě obsahuje obor dějepis ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a zároveň se do něj integrují další průřezové oblasti: Osobnostní a sociální výchova, VMEGS, Enviromentální výchova, Mediální výchova a Multikulturní výchova.

Předmět dějepisu se snaží o vysvětlení základních pojmů a historických procesů a vede žáka k jejich správnému pochopení a přesnému používání a zároveň k tomu, aby v nich nalézal souvislosti a poučení. Žák se vede k samostatnému logickému myšlení a ke schopnosti nalézání vztahů mezi jednotlivými historickými událostmi a procesy.

V předmětu dějepis seznamujeme žáky s vývojem lidské civilizace na všech kontinentech, s důrazem na Evropu a evropský kontext, v období od pravěku až po nejmodernější dějiny.

Školní rok 2021-22

Kutná hora - září 2021

Archiv akcí

Řím 2019

Beseda s účastníky totálního nasazení za II. světové války

Beseda "Poslední Přemyslovci" - přednášející prof. PhDr. K. Charvátová, CSc.

My a oni

Příběhy bezpráví 2014

Holocaust 2014

Holocaust v dokumentech

Příběhy bezpráví - beseda 12.11.2013

"Růže pro Nickyho"  Nicholas Winton - 105 let

Mohlo by vás zajímat

1.března 2023

Německý jazyk

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

16.ledna 2023

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa