Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE VE ŠJ

31.března 2023  |   Předměty  |  

Vítězkou krajského kola soutěže ve španělském jazyce se stala studentka naší školy Elisa Vorlová  - G R A T U L U J E M E. 

Výsledky:

Krajské kolo soutěže ve španělském jazyce  - Organizátor DDM Modřany a Gymnázium Evolution.

1. místo kategorie SŠ I. - Praha: Elisa Vorlová Gymnázium, Přípotoční 

14. místo kategorie SŠ II - Praha Ester Carbochová Gymnázium, Přípotoční.Mohlo by vás zajímat

1.března 2023

Německý jazyk

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

16.ledna 2023

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

1.září 2022

Zeměpis

Zeměpis (geografie) obsahuje obor Geografie a Geologie, které jsou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost. Zároveň integruje i část vzdělávacího obsahu průřezových témat – environmentální výchova, mediální výchova, výchova k myšlení  v evropských a globálních souvislostech. Zeměpis má i velký praktický význam. Umožňuje komplexní poznání místní krajiny, jejich zvláštností a napomáhá volbě mnohých povolání, podává správný pohled na naší vlast a na svět, ve kterém žijeme a který se velmi rychle mění a vyvíjí.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa