Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Umění a kultura

1.září 2022  |   Předměty  |   Administrátor  |  

Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Umění a kultura v RVP G. Předmět vede žáka k porozumění hudebnímu umění a ke získávání znalostí a dovedností v oblasti umění, rozvíjí jeho tvořivost při vlastních hudebních aktivitách i jeho hudebně-estetické cítění.

Hudební obor a jeho vzdělávací oblast tvoří tři vzájemně provázané a podmíněné okruhy činnosti: produkce (vokální a instrumentální činnosti), recepce (instruktivní poslechová činnost s ohledem na nové hudebně teoretické poznatky) a reflexe (komplexní interpretace hudebního díla včetně jeho historické a stylové, funkční začlenění). Předmět tak výrazně přispívá k žákově orientaci a historii světového a české hudební kultury umění i k porozumění jejímu současnému stavu.

Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Umění a kultura v RVP GV. Výtvarný obor je vnitřně členěn do dvou základních okruhů - Obrazové znakové systémy a Znakové systémy výtvarného umění.

Vzdělávací obsah je realizován vlastní tvůrčí činností studenta na základě získaných teoretických znalostí, jeho schopností a výtvarného citu. V oblasti vlastní tvorby studentů předmět rozvíjí jejich tvořivost při uměleckých aktivitách. Prohlubuje a rozvíjí jejich citlivost a schopnosti vyjádřené odpovídajícím vizuálním a verbálním způsobem. Předmět rovněž přispívá k orientaci v českých i světových kulturních dějinách. Rozvíjí vizuální gramotnost, schopnost vnímat současnou vizuální kulturu, kriticky ji přijímat a hodnotit.

Školní rok 2021-22

Návštěva koncertu - Smetanova síň Obecního domu

Mohlo by vás zajímat

1.března 2023

Německý jazyk

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

16.ledna 2023

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa