Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Tělesná výchova

 
1.září 2022  |   Předměty  |  

Tělesná výchova ve škole plní primární funkci rozvoje tělesné výchovy v rámci strategického systému tělesné kultury. Obsah v oblasti výchovně-vzdělávací práce v tělesné výchově se váže i s obsahem jiných vzdělávacích předmětů, zejména s biologií, chemií a se základy společenských věd.

Předmět tělesná výchova integruje i vybrané tématické okruhy průřezového tématu: osobnostní a sociální výchova (RVP pro gymnaziální vzdělávání).Tělesná výchova je povinný předmět v 1.až 4.ročníku, integrovaný s oborem Výchova ke zdraví.

V tělesné výchově jako ve výchovném předmětu dominují formativní cíle, tj. všestranný a harmonický tělesný a funkční rozvoj, rozvoj základních pohybových vlastností, tělesná zdatnost, zdraví, chování a mravní vlastnosti. Tyto cíle vytvářejí jednotu s informativními cíly, tj. osvojování pohybových dovedností a vědomostí. V motorickém učení a činnosti rozvíjí student vnímání, představivost, paměť, schopnost se rychle rozhodnout, anticipovat a řešit zadané situační strategie.   

Školní rok 2021-22

POPRASK - DÍVKY basket, jasné vítězství

Mohlo by vás zajímat

1.března 2023

Německý jazyk

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

16.ledna 2023

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa