Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Německý jazyk

 
1.března 2023  |   Předměty  |  

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

  • Environmentální výchova
  • Mediální výchova
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Osobnostní a sociální výchova

Školní rok 2022-23

Konverzační soutěž v NJ 2022_23.pdf

Drážďany prosinec 2022.pdf

Berlín říjen 2022.pdf

Akce archiv

Výsledky konverzační soutěže

Mnichov 2019

Filmový den

Vánoční exkurze do Pasova

Maraton psaní dopisů

Das Filmfest

Regensburg 16.12.2013

Berlín 2013

Filmový den

Mohlo by vás zajímat

16.ledna 2023

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

1.září 2022

Zeměpis

Zeměpis (geografie) obsahuje obor Geografie a Geologie, které jsou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost. Zároveň integruje i část vzdělávacího obsahu průřezových témat – environmentální výchova, mediální výchova, výchova k myšlení  v evropských a globálních souvislostech. Zeměpis má i velký praktický význam. Umožňuje komplexní poznání místní krajiny, jejich zvláštností a napomáhá volbě mnohých povolání, podává správný pohled na naší vlast a na svět, ve kterém žijeme a který se velmi rychle mění a vyvíjí.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa