Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Maturity 2024

 
30.října 2023  |   Maturita  |  

Maturitní zkoušky Jaro 2024

Termíny maturitní zkoušky

Bude upřesněno  Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky

2.- 7. května            Didaktické testy zkoušky společné části

16. května                 Ústní část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části Maturitní zkoušky - šk. r. 2023-24

Profilová část maturitní zkoušky 2024

Informace k profilové části vycházejí ze Zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

V profilové části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury (ČJL). Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Profilové zkoušky z ČJL a cizího jazyka, které jsou vázané ke státní části maturitní zkoušky (SČMZ), se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Žáci se dále přihlašují k dalším 2 profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání stanovuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu (ŠVP) .

Povinné zkoušky profilové části: Z rozhodnutí ředitele gymnázia žák bude skládat dvě povinné zkoušky z předmětů, které jsou v nabídce povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v souladu s § 14 odst. 1 vyhlášky č.177/2009 Sb., v platném znění.

Zkoušky profilové části se budou konat formou ústní zkoušky před komisí, kromě zkoušky z cizího jazyka, kdy jde o kombinovanou zkoušku, která se skládá z písemné zkoušky a z ústní zkoušky před komisí, a zkoušky z matematiky, která bude formou písemné zkoušky. Zkouška z přírodovědného semináře a z výtvarné výchovy je kombinací zkoušky ústní s vytvořením maturitní práce a její a obhajobou před zkušební komisí.

Podmínka stanovená ředitelem školy: maturuje-li žák v povinných předmětech společné části MZ z cizího jazyka nebo matematiky, v povinných předmětech profilové části MZ z těchto předmětů již maturovat nemůže.

Předměty povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Zkoušky z ČJL a cizího jazyka povinné ke SČMZ, matematika, anglický jazyk - úroveň B2, další cizí jazyk - německý, francouzský, španělský – úroveň B1), dějepis, základy společenských věd, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, teorie sportovní přípravy, přírodovědný seminář, výtvarná výchova.

Nepovinné zkoušky profilové části: žák může skládat nepovinnou zkoušku z jednoho nebo dvou zvolených vyučovacích předmětů. Předměty nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky může volit z nabídky: matematika, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský), dějepis, společenské vědy, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova.  Nepovinná zkouška profilové části bude formou ústní zkoušky před komisí. Zkouška z výtvarné výchovy a z přírodovědného semináře je kombinací zkoušky ústní s vytvořením maturitní práce a její a obhajobou před zkušební komisí.

V Praze dne 31.10.2023                                                       

Roman Vlček v.r.

ředitel školy


Fotografie k článku

Maturita
Kalendář akcí

Dnes je 22. června 2024
a svátek má Pavla.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa