Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Český jazyk a literatura

1.září 2022  |   Předměty  |   Mgr. Roman Vlček  |  

Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v RVP G a částečně integruje tematické okruhy průřezových témat Mediální výchova, Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální výchova.
Předmět vede k rozvíjení klíčových kompetencí, především komunikačních, na úrovni, kterou předpokládá RVP G.

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, je rozdělen do dvou složek, jazykové a literární komunikace. V jazykové komunikaci je žák veden k vhodnému užívání českého jazyka v konkrétních komunikačních situacích. V literární komunikaci je kladen důraz na analýzu textů, jejich porozumění a interpretaci, výchovu ke kritickému čtení a formulování vlastních názorů.

Školní rok 2023-24

Výsledky olympiády v Čj.pdf

Školní rok 2021-22

Výsledky olympiády v ČJ

Divadlo ABC- Hamlet

Archiv

Oldřich Navrátil - Válka profesora Klamma

Výsledky olympiády v ČJ

Mohlo by vás zajímat

1.března 2023

Německý jazyk

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

16.ledna 2023

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa