Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Biologie

1.září 2022  |   Předměty  |   Administrátor  |  

Biologie obsahuje obor Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a integruje i vybrané tematické okruhy průřezových témat:
Environmentální výchova, Mediální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (RVP pro gymnaziální vzdělávání).

V předmětu biologie vedeme studenta k tomu, aby používat správnou terminologii, znal základní biologické pojmy a  dokázal nalézat a chápat souvislosti přírodních dějů. Byl schopen aplikovat teoretické biologické poznatky při řešení konkrétních životních situací nebo při řešení problémových úloh. Byl schopen posoudit důsledky určitého jevu nebo lidské činnosti z ekologického, ekonomického nebo zdravotního hlediska. Student získá přehled o obecné biologii, systémech organismů, genetice, biologii člověka a ekologii. Vedeme jej k tomu, aby byl schopen vybírat z nadbytku biologických informací podstatné. Biologie má poskytnout absolventům  ucelený přehled znalostí a vědomostí o přírodě, organismech, včetně člověka, a o vztazích  mezi nimi.

Školní rok 2021-22

Archiv

Přednášky ve školním roce 2014-15
Přednášky ve školním roce 2013-14
Návštěva ZOO Praha

Mohlo by vás zajímat

1.března 2023

Německý jazyk

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

16.ledna 2023

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa