Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Anglický jazyk

16.ledna 2023  |   Předměty  |  

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

Používané metody a formy výuky jsou zejména motivační, proto převažují metody názorně demonstrační a k tomu učitelé využívají širokých možností didaktické techniky, kterými škola disponuje (dataprojektor, interaktivní tabule, jazyková a počítačová učebna…).

Školní rok 2023-24

FILMOVÝ SEMINÁŘ AJ-21.11.2023.pdf

Školní rok 2022-23

Setkání s americkým diplomatem.pdf

FILMOVÝ SEMINÁŘ AJ -Návštěva pana Lábuse 2023.pdf

FILMOVÝ SEMINÁŘ AJ-Setkani s panen Soukupem.pdf

Výsledky soutěže AJ - 1.2. 2023

Soutěž anglický jazyk 2022_23.pdf

Best in English

Dne 30. 11. 2022 se studenti naší školy zúčastnili soutěže Best in English, kterou připravila agentura Czech-Us a Institut Rozvoje Kompetencí. Mezinárodní soutěže se zúčastnilo 702 středních škol a 22779 studentů z 34 států. Naše škola obsadila 55. místo v České republice a 124. místo ve světě.

Nejlepší studentka Nikol Meissnerová (4.B) obsadila 12. místo v ČR. Gratulujeme nejen ji, ale i dalším úspěšným účastníkům, kteří v mezinárodní konkurenci obstáli. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.

Best in English škola.pdf

Best in English Nikol Meissnerová.pdf

Archiv

Filmový seminář AJ - setkání s Jiřím Lábusem

Vyjímečná hodina s neobyčejnou osobou

Obvodní kolo KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE
Filip Zvánovec obsadil pěkné 5. místo. Gratulujeme.

Projekt o předcích v anglickém jazyce

Tyto krásné práce vznikly v rámci projektové výuky angličtiny v pokročilejších skupinách našich prváků. Samotnému psaní předcházela důkladná příprava, během níž se studenti naučili nejen potřebnou slovní zásobu k psaní o rodině a užitečnou gramatiku, která se hodí pro biografickou práci, ale rozvíjeli také technické dovednosti, jako například spell check, redakční spolupráce v rámci nástrojů v Google nebo základy tvorby grafiky v programu Canva. Největším přínosem dle našeho názoru ovšem nebyly tyto nesporně velmi praktické věci, ale fakt, že se studenti ponořili do rodinné historie a při svém výzkumu trávili cenný čas s rodinou. Objevovali tak zasuté rodinné příběhy a navázali hlubší vztah se svou vlastní historií, ale i moderními dějinami naší země. 

Projekt 1 Projekt 7 Projekt 13
Projekt 2 Projekt 8 Projekt 14
Projekt 3 Projekt 9 Projekt 15
Projekt 4 Projekt 10 Projekt 16
Projekt 5 Projekt 11 Projekt 17
Projekt 6 Projekt 12 Projekt 18

Filmový seminář

Mohlo by vás zajímat

1.března 2023

Německý jazyk

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

1.září 2022

Zeměpis

Zeměpis (geografie) obsahuje obor Geografie a Geologie, které jsou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost. Zároveň integruje i část vzdělávacího obsahu průřezových témat – environmentální výchova, mediální výchova, výchova k myšlení  v evropských a globálních souvislostech. Zeměpis má i velký praktický význam. Umožňuje komplexní poznání místní krajiny, jejich zvláštností a napomáhá volbě mnohých povolání, podává správný pohled na naší vlast a na svět, ve kterém žijeme a který se velmi rychle mění a vyvíjí.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa:Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00
IČ:61385379
Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček
E-mail:info@gsgpraha.cz
Web:https://www.gsgpraha.cz
ISDS:6svyfyt
Zřizovatel:Hlavní město Praha

Telefonní kontakty

Ředitel:(+420) 267 199 415
Kancelář:(+420) 267 199 425
Jídelna:(+420) 267 199 499

E-mailové kontakty

Ředitel:vlcek@gsgpraha.cz
Kancelář:info@gsgpraha.cz
Jídelna:jidelna@gsgpraha.cz

Mapa

Mapa