Maturitní zkoušky - podzim 2018

Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018

MŠMT ČR určuje termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období roku 2018 na pracovní dny od pondělí 3. září 2018.
Písemné zkoušky se konají na Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy sady 1. Pozvánky byly rozeslány e-mailem 16.8.2018.

Jednotné zkušební schéma pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2018

Zkoušky Profilové části Maturitní zkoušky - Podzim 2018

Maturitní zkoušky se konají 11.9.2018 - rozpis bude upřesněn

 

Profilová část maturitní zkoušky

Informace k profilové části vycházejí ze Zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou písemných zkoušek.
Nabídku povinných a nepovinných zkoušek určí ředitel školy.
V nabídce mohou být pouze předměty, jejich celková časová dotace podle učebního plánu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 hodiny (minimálně čtyřhodinová dotace pro daný vyučovací předmět za celé studium).

Povinné zkoušky profilové části: Z rozhodnutí ředitele gymnázia žák bude skládat dvě povinné zkoušky z předmětů, jejichž výuku  absolvoval dle učebního plánu a jejichž celková doba podle učebního plánu ŠVP činí nejméně 144 vyučovacích hodin (§ 14 odst. 1 vyhlášky č.177/2009 Sb., v platném znění).

Zkoušky profilové části budou formou ústní zkoušky před komisí, kromě zkoušky z cizího jazyka, kdy jde o kombinovanou zkoušku, která se skládá z písemné zkoušky a z ústní zkoušky před komisí, a zkoušky z matematiky, která bude formou písemné zkoušky. Zkouška z výtvarné výchovy je kombinací zkoušky ústní s vytvořením a obhajobou vlastní výtvarné (maturitní) práce před zkušební komisí.

Podmínka stanovená ředitelem školy: maturuje-li žák v povinných předmětech společné části MZ z cizího jazyka nebo matematiky, v povinných předmětech profilové části MZ z těchto předmětů již maturovat nemůže.

Předměty povinné zkoušky  profilové části maturitní zkoušky může žák volit z následující nabídky: matematika, cizí jazyk (anglický úroveň - B2, německý, francouzský, španělský, ruský – B1), deskriptivní geometrie, dějepis, společenské vědy, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova, teorie sportovní přípravy.

Nepovinné zkoušky profilové části: žák může skládat nepovinnou zkoušku z jednoho nebo dvou zvolených vyučovacích předmětů. Předměty nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky může volit z nabídky: matematika, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský, ruský), deskriptivní geometrie, dějepis, společenské vědy, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, estetická výchova.  Nepovinná zkouška profilové části bude formou ústní zkoušky před komisí.

V Praze dne 30.10.2017                                                    

Roman Vlček v.r.
ředitel školy