Studijní obory

Škola poskytuje vzdělání ve dvou vzdělávacích programech:

1. GYMNÁZIUM 79-41-K/41

s důrazem na volitelnost, možnost profilace každého studenta, viz: UČEBNÍ PLÁNY

 

Cílem školy je vytvořit pro žáky takové vzdělávací, výchovné i materiální podmínky, aby mohli rozvíjet své studijní předpoklady. Proto jim škola nabízí možnost individuální a průběžné volby studijního programu přírodovědného nebo společenskovědního zaměření, dle zájmu, potřeb a v souladu s jejich další studijní orientací.

Vnitřně diferencovaný učební plán umožňuje profilovat vzdělávací cestu podle zájmu žáků výběrem volitelných předmětů v průběhu studia,přidělením disponibilních hodin, případně volbou nepovinných předmětů.

I. ročník

je pojatý všeobecně. Studenti si k anglickému jazyku (první cizí jazyk) volí druhý další cizí jazyk z nabídky:Nj,Fj,Šj,Rj. Na závěr I. ročníku žáci volí svoji orientaci (VOLITENÝ BLOK) dle zájmu.

II. ročník

posílení hodin v jednotlivých předmětech dle orientace žáka. Zde jde o hlavní specifikum školy. Bloky jsou tvořeny podle typů vysokých škol, podle praktických potřeb maturantů. Volitelné bloky:

BLOK 1 - humanitní 3x1hodina - posílení předmětů " Čj, Dě, Zsv."
BLOK 2 - přírodovědný 3x1hodina - posílení předmětů " Bi, Fy, M,"

III. ročník

volitelný blok zůstává a je přidán individuálně volitelný předmět - zde je volba studenta nezávislá na volitelném bloku. Studenti si volí , tzv. první volitelný předmět (dvouletý) z aktuální nabídky přírodovědných a humanitních seminářů, která odpovídá zájmu studentů a možnostem školy.

IV. ročník

volitelný blok, volitelný předmět 1 zůstávají a jsou posíleny předměty pro další prohloubení přípravy na VŠ dle nabídky školy ( v učebním plánu volitelný předmět 2,3,4). Práce ve volitelných předmětech je orientována studentů na přípravu k vysokoškolskému studiu. Studenti volí z široké nabídky předmětů přírodovědných, humanitních, jazykových.

 

2. GYMNÁZIUM se sportovní přípravou 79-42-K/41 (1 třída v ročníku)

 

Skloubení sportovní přípravy a středoškolského vzdělání studentů, kteří prokazují vysokou sportovní výkonnost. UČEBNÍ PLÁNY

Škola soustřeďuje i talentované sportovce a současně nadané žáky z Prahy a okolí (vždy 1 třída sportovního zaměření v příslušném ročníku). Kmenovými sporty jsou atletika, plavání, basketbal, odbíjená, triatlon. Denní režim školy v této třídě je přizpůsoben potřebám sportovní přípravy. Nevyučujeme předmět tělesná výchova, který nahrazuje sportovní příprava. Odborné znalosti získávají žáci v předmětu Teorie sportovní přípravy, tento předmět je volitelný od 3.ročníku. Úspěšným absolvováním tohoto předmětu, ukončeným maturitou, získávají žáci III.trenérskou třídu dle příslušného profilového sportu. Tréninkový proces je řízen na základě dlouhodobého plánu Gymnázií se sportovní přípravou v rozsahu 16 -17 hodin týdně. Na základě plánu je pak následně sestavován měsíční program sportovní přípravy pro každou tréninkovou skupinu. Velmi důležitá je spolupráce školy se sportovními kluby příslušných kmenových sportů na škole. V atletice s klubem Slávia Praha, v basketbale s kluby USK Praha, Sokol Nusle, Sokol Pražský, ve volejbale s kluby OLYMP Praha, ČZÚ Praha, v plavání USK Praha, Bohemians Praha, v triatlonu SPORTPRESTIGE Praha.