Projekty školy

Projekt edison

Pobočka studentské organizace AIESEC Praha pro nás organizovala projekt EDISON. Organizace v rámci tohoto projektu zprostředkovává zahraniční stáže pro studenty z celého světa. Zahraniční stážisti jsou vysokoškolští studenti, kteří cestují, poznávají nové země, setkávají se s mladými lidmi, ale i prezentují svou kulturu a zemi.

Projekt proběhl na Gymnáziu Přípotoční v prvním prosincovém týdnu ve dnech  1. – 5. 12. 2014.

Více info

projekt partnerství comenius: Hama

Historie, voda, přírodní prostředí  spojují žáky a učitele Evropy

PROJEKT "INDIVIDUÁLNÍ MOBILITA ŽÁKŮ"

Projekt umožňuje  studentům naší školy  ve věku 17a 18 let studovat 3 měsíce na partnerské škole I.E.S: Monte Castelo ve Španělsku. S  partnerskou školou úspěšně spolupracujeme více než 7 let a v rámci studentských výměn se realizovaly 3 bilaterální jazykové projekty Comenius. Realizace projektu individuálních mobilit žáků přispěje k dalšímu prohloubení naší spolupráce, jejímž cílem  je vzájemné poznávání odlišných kultur, rozvoj porozumění pro rozmanitost kultur a jazyků, poznávání každodenního života a studia v hostitelských zemích, zlepšení jazykových kompetencí studentů, posílení jejich motivace při výuce jazyků (španělštiny, angličtiny), osvojení si dovedností pro osobní rozvoj studenta a posílení evropského rozměru vzdělání.

Projekt je realizován  recipročně. Tato iniciativa podporuje rozvoj vzájemné spolupráce na bázi kurikulární, tj. poznání a využívání vzdělávacích systémů s cílem využít možností uznání části studia absolvovaného na partnerské škole v souladu s individuálním studijním plánem, který byl pro vybrané studenty vytvořen v součinnosti obou škol. Dlouhodobá spolupráce nám dala vzájemnou důvěru, odpovědnost, zkušenosti a poznání, kterých využíváme při realizaci mobility. Začlenění speciálního projektu zaměřeného na multikulturní prvek do studijního plánu žáků bychom chtěli podpořit budoucí projekty partnerství.

Facebook projektu  (foto+příspěvky žáků, video španělští studenti..)

Program  Partnerství škol Comenius - program mezinárodní spolupráce středních škol

Název projektu: „Historia, Agua, Medio Ambiente conectan a los estudiantes y profesores de Europa“
                       "Historie, voda, životní prostředí spojují studenty a profesory z Evropy"


Cílem této aktivity je umožnit studentům poznat studium a život v jiné evropské zemi, rozvinout u nich porozumění pro rozmanitost kultur a jazyků a osvojit si kompetence nezbytné pro jejich osobní rozvoj. Aktivita si rovněž klade za cíl podpořit dlouhodobou spolupráci mezi zapojenými školami, která povede k vzájemnému uznávání studia absolvovaného na partnerských školách a posílení evropského rozměru školního vzdělávání.

Trvání projektu: 10/2013 - 8/2015
Pracovní jazyk: španělština
Partnerské školy:
COLEGIO PUREZA DE MARÍA-CID soukromá všeobecná střední škola Valencie, Španělsko, koordinátor, www.pmaria-cid.org/
LICEO Statale S. PIZZI, státní lyceum, Capua, Itálie, www.liceopizzi.it
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10, Česká republika,

PARTNERSTVÍ ŠKOL "OBJEVOVÁNÍ EVROPY"

Nositel projektu: Solitude Gymnasium Stuttgart  Německo

Partneři: Gymnasium Sv. Uršuly Vídeň  Rakousko, Liceo Leonardo da Vinci Florencie Italie, Gymnázium Přípotoční Praha Česká republika

Trvání projektu: 2 roky  2010 – 2012

Cíl projektu: Zástupci všech partnerských škol (učitelé, studenti a další) se střídají podle dohodnutého časového harmonogramu v hostitelské funkci a zpracovávají příspěvky k jednotlivým navrženým tématům.

Studenti by se měli naučit objevovat a zajímavým způsobem prezentovat témata, zpracovat příspěvky v německém jazyce a samostatně vystupovat v plénu jako prezentující i posluchači, získat nové poznatky, zkušenosti a mít tak příležitost konfrontovat se s vrstevníky v partnerských zemích.

Studenti mohou navazovat i přátelské kontakty, které jim doplní jejich povědomí o sociokulturním  prostředí jiných evropských zemí. Koordinátorka projektu paní profesorka I. Nejtková.

Návštěva Vídně

Návštěva Stuttgartu

Návštěva Florencie, Fotoreportáž z Florencie

Návštěva Prahy

O PROJEKTU "NÁŠ SPOLEČNÝ SVĚT" 

Cílem projektu Náš společný svět (2010 - 2012) je integrovat globální rozvojové vzdělávání (GRV) do výuky a života školy s důrazem na rozvíjení kompetencí pedagogů pro kvalitní výuku témat GRV. Projekt, do něhož je zapojena i naše škola, je realizován Vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Projekt koordinují pani profesorky M. Belhová, J. Čierná, H. Máková, M. Stavovská.

Varianty v rámci projektu poskytují zapojeným školám metodickou a finanční podporu a napomáhají jejich učitelům v aktivním zapojení se do procesu, aby se globální rozvojová témata (chudoba, nerovnost, světový trh, rozvoj, migrace, ekonomická globalizace, lidská práva, klimatické změny,…) staly dlouhodobě součástí jednotlivých předmětů i dalších aktivit školy.

Zapojení pedagogové si prostřednictvím projektu nejen zvyšují své kompetence a znalosti v dané problematice (např. formou absolvování tříměsíčního e-learningového kurzu), ale především mohou využít možnosti konzultací a podpory ze strany společnosti Člověk v tísni, o.p.s., případně jiných odborníků na globální a rozvojová témata, pedagogiku aj. Dále mají možnost sdílet vzájemné zkušenosti i s dalšími učiteli ze zapojených škol na společných setkáních a workshopech nebo prostřednictvím webového rozhraní.

Součástí projektu je tvorba a testování nástrojů pro hodnocení dopadů výuky GRV na žáky a studenty, vhodné přímo k využití pedagogy v jejich denní praxi.

Více informací naleznete na stránkách www.varianty.cz v sekci Projekty.

Projekt Náš společný svět (2010 – 2012) byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Člověk v tísni Varianty Česká republika pomáhá

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS SETKÁNÍ S BERTOU SUTTNEROVOU


Vážení,
     rádi bychom vás upozornili na náš společný vzdělávací cyklus Setkání s Bertou Suttnerovou, který je výsledkem celoroční spolupráce studentů Gymnázia v Praze 10 Přípotoční s tvůrčím týmem produkční společnosti Ars Humana.Cyklus je věnován výjimečné ženě, pražské rodačce Bertě Suttnerové-Kinské, první ženské nositelce Nobelovy ceny za mír, jejímu zajímavému osudu a obsáhlému dílu. Sestává se z pěti částí po 17- ti minutách. Jednotlivé části cyklu se vztahují k životu, dílu a myšlenkovému odkazu Berty Suttnerové. Nenásilnou formou seznamují středoškolskou mládež s pojmy jako je xenofobie, rasismus, či extremismus a v souladu s myšlenkovým odkazem B. Suttnerové vedou dnešní mládež k prosazování etických hodnot, založených na humanismu, toleranci a respektování lidských práv.
    Dokument si rovněž klade za cíl motivovat mladou generaci ke správným občanským postojům, k předcházení a řešení společenských či rasově motivovaných konfliktů a k pozitivnímu vnímání své sounáležitosti s evropským společenstvím.
    Vznik projektu podpořily: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zukunftsfond der Republik Österreich, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rada pro oběti nacismu- nadační fond a Nadace Český literární fond. 
    Všem jmenovaným subjektům i jednotlivcům patří náš dík za podporu a spolupráci.
    Celý cyklus na DVD lze objednat ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze na adrese Maiselova 15, Praha 1, 110 00 nebo na e-mailové adrese miroslava.ludvikova@jewishmuseum.cz (Miroslava Ludvíková).