Přijímací řízení

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR "Přijímací řízení dodatek" (č.j.:MŠMT-4337/2021-8) ze 7.5.2021 informujemu o násladující skutečnosti:
1. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na 1 škole a na 1 se nedostavil, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí řediteli školy do 14. 5. 2021, že ji bude konat (potvrzovat nemusí ten uchazeč, který se již řádně omluvil).
2. Již uplatněný zápisový lístek může uchazeč ve školním roce 2020/2021 přenést, pokud byl přijat v náhradním termínu.

Ve školním roce 2021/22 otvíráme:

3 třídy obor Gymnázium  79-41-K/41
1 třída obor Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41
(sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal).

 

1) Přijímací řízení pro obor Gymnázium 79-41-K/41

Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijjímacího řízení organizovaného MŠMT ČR.
Přihlášky ke studiu se podávají  do: 01. 03. 2021
Termíny jednotné přijímací zkoušky: 03.05. 2021 I.termín
04.05. 2021 II.termín
Kritéria přijímacího řízení do oboru studia 79-41-K/41 pro šk.r. 2021/22 - bude upřesněno k 31.1.2021
Původně plánovaný termín 05.12.2020 konání „Dne otevřených dveří“ (DOD) pro obor 79-41-K/41 GYMNÁZIUM se odkládá na únor 2021.
Přípravné kurzy "ONLINE" z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA. Začínáme Matematikou od 13.1.2021.
Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM pro šk.r. 21/22
Základní informace o oboru 79-41-K41 GYNÁZIUM
Krátké představení školy
Jednotná přijímací zkouška CERMAT


 2) Přijímací řízení pro obor Gymnázium se sport.přípravou 79-42-K/41

Kmenové sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal, (ne jiné sporty)
Přihlášky ke studiu - včetně lékařského potvrzení se podávají  do: 30.11.2020
Přijímací řízení má dvě části: 
1. talentová zkouška z příslušného  kmenového sportu: 11.03.2021 (atletika, basketbal, volejbal, plavání)
   
2.Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z ČJL a Ma v rámci přijjímacího řízení organizovaného MŠMT ČR
Termín konání jednotných testů: I.termín 03.05.2021, II. termín 04.05.2021
Kritéria přijímacího řízení do oboru studia 79-42-K/41 pro šk.r. 2021/22
Atletika     Basketbal    Plavání      Volejbal
 
Základní informace o oboru Gymnázium se sprtovní přípravou
Vzor vyplnění přihlášky s talentovou zkouškou
  Jednotná přijímací zkouška CERMAT
  
 
 
 
 

ONLINE KURZY  Matematika, Český jazyk se budou realizovat prostřednictvím aplikace Google Meet.

INFORMACE k přípravnému kurzu z MATEMATIKY (vždy středy v 15.00 hod.)

Datum Téma
13.1.2021 Číselné výrazy - destinná čísla, počítání ze zlomky, zaokrouhlování, druhá mocnina, odmocnina.
20.1.2021 Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko
27.1.2021 Výrazy - mnohočleny max. 2. stupně, zápis textů pomocí výrazů, rozklad vytýkáním
3.2.2021 Lineární rovnice - řešení lineárních rovnic, sestavení rovnice ze zadaných údajů, výpočet neznámé ze vzorce
10.02.2021 Slovní úlohy
17.02.2021 Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách, tabulky, grafy, diagramy
10.03.2021 Výpočtová geometrie v rovině
17.03.2021 Výpočtová geometrie v prostoru
24.03.2021 Konstrukční úlohy - rozbor, náčrt, popis, diskuse počtu řešení
07.04.2021 Zkušební test - rozbor testu

 

INFORMACE k přípravnému kurzu ČESKÉHO JAZYKA (vždy ČTVRTEK v 15.00 hod.)

- Přípravný kurz se uskuteční vždy 1x týdně během  února - dubna 2021 a bude realizován online prostřednictvím aplikace MEET.

- Přípravný kurz bude rozdělen do celkem 6 lekcí (5  lekcí + 1 závěrečná přijímací zkouška nanečisto).

- Cca týden před zahájením přípravného kurzu obdrží přihlášení účastníci v elektronické podobě výukový materiál spolu s MEET odkazem, prostřednictvím kterého se uskuteční konzultace s vyučujícím.

- Zájemci o kurz obdrží výukový materiál včetně klíče k jeho řešení.

- V rámci konzultací (1,5 hodin) proběhne reflexe problémových úloh a doplňující výklad týkající pravopisu, slovní zásoby, tvarosloví, větné skladby a základních kapitol z literární teorie, historie.

Termíny kurzu:11.2., 18.2., 11.3., 18.3., 25.3., 8.4.2021.

Online kurzy nabízíme za cenu:
Matematika 10 lekcí 1500,-Kč
Český jazyk 6 lekcí 900,-Kč.

Upozornění: Kurzy online jsou již uzavřeny.