Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018

MŠMT ČR určuje termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním období roku 2018 na pracovní dny od středy 2. května do středy 9. května  2018.

Orientační kalendář s nedůležitějšími termíny jarního zkušebního období roku 2018

Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2018

Zkoušky Profilové části Maturitní zkoušky ve šk.r. 2017-2018

Rozpis ústních maturitních zkoušek 21.5. -24.5.2018
Třída 4.A
Třída 4.C

 

Profilová část maturitní zkoušky

Informace k profilové části vycházejí ze Zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou písemných zkoušek.
Nabídku povinných a nepovinných zkoušek určí ředitel školy.
V nabídce mohou být pouze předměty, jejich celková časová dotace podle učebního plánu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 hodiny (minimálně čtyřhodinová dotace pro daný vyučovací předmět za celé studium).

Povinné zkoušky profilové části: Z rozhodnutí ředitele gymnázia žák bude skládat dvě povinné zkoušky z předmětů, jejichž výuku  absolvoval dle učebního plánu a jejichž celková doba podle učebního plánu ŠVP činí nejméně 144 vyučovacích hodin (§ 14 odst. 1 vyhlášky č.177/2009 Sb., v platném znění).

Zkoušky profilové části budou formou ústní zkoušky před komisí, kromě zkoušky z cizího jazyka, kdy jde o kombinovanou zkoušku, která se skládá z písemné zkoušky a z ústní zkoušky před komisí, a zkoušky z matematiky, která bude formou písemné zkoušky. Zkouška z výtvarné výchovy je kombinací zkoušky ústní s vytvořením a obhajobou vlastní výtvarné (maturitní) práce před zkušební komisí.

Podmínka stanovená ředitelem školy: maturuje-li žák v povinných předmětech společné části MZ z cizího jazyka nebo matematiky, v povinných předmětech profilové části MZ z těchto předmětů již maturovat nemůže.

Předměty povinné zkoušky  profilové části maturitní zkoušky může žák volit z následující nabídky: matematika, cizí jazyk (anglický úroveň - B2, německý, francouzský, španělský, ruský – B1), deskriptivní geometrie, dějepis, společenské vědy, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova, teorie sportovní přípravy.

Nepovinné zkoušky profilové části: žák může skládat nepovinnou zkoušku z jednoho nebo dvou zvolených vyučovacích předmětů. Předměty nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky může volit z nabídky: matematika, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský, ruský), deskriptivní geometrie, dějepis, společenské vědy, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, estetická výchova.  Nepovinná zkouška profilové části bude formou ústní zkoušky před komisí.

V Praze dne 30.10.2017                                                    

Roman Vlček v.r.
ředitel školy