Maturitní zkoušky - podzim 2022

Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022

Termíny maturity PODZIM 2022

Profilová část maturitní zkoušky
Bude upřesněno Písemná práce z českého jazyka
Bude upřesněno Anglický jazyk - didaktický test
Společná část maturitní zkoušky  
1. - 5.9.2022
Didaktické testy zkoušky společné části (MŠMT upřesní do 15.8.2022)
Ústní část maturitní zkoušky
6.9.2022
Ústní část maturitní zkoušky

Zkoušky Profilové části Maturitní zkoušky - šk. r. 2021/22

Profilová část maturitní zkoušky 2022

Informace k profilové části vycházejí ze Zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

V profilové části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury (ČJL) a cizích jazyků (pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk). Profilové zkoušky z ČJL a cizího jazyka, které jsou vázané ke státní části maturitní zkoušky (SČMZ), se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Žáci se dále přihlašují k dalším 2 profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání stanovuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu (ŠVP) .

Povinné zkoušky profilové části: Z rozhodnutí ředitele gymnázia žák bude skládat dvě povinné zkoušky z předmětů, jejichž výuku absolvoval dle učebního plánu a jejichž součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem ŠVP činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny (§ 14 odst. 1 vyhlášky č.177/2009 Sb., v platném znění).

Zkoušky profilové části se budou konat formou ústní zkoušky před komisí, kromě zkoušky z cizího jazyka, kdy jde o kombinovanou zkoušku, která se skládá z písemné zkoušky a z ústní zkoušky před komisí, a zkoušky z matematiky, která bude formou písemné zkoušky.

Podmínka stanovená ředitelem školy: maturuje-li žák v povinných předmětech společné části MZ z cizího jazyka nebo matematiky, v povinných předmětech profilové části MZ z těchto předmětů již maturovat nemůže.

Předměty povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Zkoušky z ČJL a cizího jazyka vázané ke SČMZ, matematika, cizí jazyk (anglický jazyk úroveň B2, německý, francouzský, španělský, ruský – úroveň B1), dějepis, základy společenských věd, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, teorie sportovní přípravy.

Nepovinné zkoušky profilové části: žák může skládat nepovinnou zkoušku z jednoho nebo dvou zvolených vyučovacích předmětů. Předměty nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky může volit z nabídky: matematika, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský, ruský), dějepis, společenské vědy, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, estetická výchova.  Nepovinná zkouška profilové části bude formou ústní zkoušky před komisí. Zkouška z výtvarné výchovy je kombinací zkoušky ústní s vytvořením a obhajobou maturitní práce před zkušební komisí.

V Praze dne 25.10.2021    
Roman Vlček,  v.r.
ředitel školy

DŮLEŽITÉ ODKAZY:
Maturitní zpravodaj (aktuální)
Maturitní zkouška 2022 MŠMT ČR