Umění a kultura

10.02 2022 | Předměty

Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Umění a kultura v RVP G.  Předmět vede žáka k porozumění hudebnímu umění a ke získávání znalostí a dovedností v oblasti umění, rozvíjí jeho tvořivost při vlastních hudebních aktivitách i jeho hudebně-estetické cítění.

Hudební obor a jeho vzdělávací oblast tvoří tři vzájemně provázané a podmíněné okruhy činnosti: produkce (vokální a instrumentální činnosti), recepce (instruktivní poslechová činnost s ohledem na nové hudebně teoretické poznatky) a reflexe (komplexní interpretace hudebního díla včetně jeho historické a stylové, funkční začlenění). Předmět tak výrazně přispívá k žákově orientaci a historii světového a české hudební kultury umění i k porozumění jejímu současnému stavu.

Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Umění a kultura v RVP GV. Výtvarný obor je vnitřně členěn do dvou základních okruhů - Obrazové znakové systémy a Znakové systémy výtvarného umění.

Vzdělávací obsah je realizován vlastní tvůrčí činností studenta na základě získaných teoretických znalostí, jeho schopností a výtvarného citu. V oblasti vlastní tvorby studentů předmět rozvíjí jejich tvořivost při uměleckých aktivitách. Prohlubuje a rozvíjí jejich citlivost a schopnosti vyjádřené odpovídajícím vizuálním a verbálním způsobem. Předmět rovněž přispívá k orientaci v českých i světových kulturních dějinách. Rozvíjí vizuální gramotnost, schopnost vnímat současnou vizuální kulturu, kriticky ji přijímat a hodnotit.

Školní rok 2021-22

Návštěva koncertu - Smetanova síň Obecního domu