Zeměpis

01.04 2022 | Předměty

Zeměpis (geografie) obsahuje obor Geografie a Geologie, které jsou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost. Zároveň integruje i část vzdělávacího obsahu průřezových témat – environmentální výchova, mediální výchova, výchova k myšlení  v evropských a globálních souvislostech. Zeměpis má i velký praktický význam. Umožňuje komplexní poznání místní krajiny, jejich zvláštností a napomáhá volbě mnohých povolání, podává správný pohled na naší vlast a na svět, ve kterém žijeme a který se velmi rychle mění a vyvíjí.

Ukazuje vazby a vztahy mezi přírodou (jejími jednotlivými složkami) a společností (jednotlivými faktory lidské společnosti) na zemském povrchu a jeho jednotlivých částech, a to v současnosti, ale i s přihlédnutím k minulosti a s perspektivou dalšího vývoje v budoucnosti.

Předmět geologie (mineralogie, petrografie) je integrována v hodinách zeměpisu.

školní rok 2021-22

Obvodni kolo OLYMPIÁDY V ZEMĚPISE
Josef Rákos se stal vítězem obvodního kola olympiády a postupuje do krajského kola. GRATULUJEME.