Chemie

01.02 2022 | Předměty

Předmět chemie obsahuje obor Chemie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a integruje části vzdělávacího obsahu průřezového tématu Environmentální výchova /Člověk a životní prostředí/, části tématu Mediální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (RVP pro gymnaziální vzdělávání).

V předmětu chemie vedeme žáka k tomu, aby používal správnou terminologii, uměl číst a psát vzorce sloučenin, chápal principy chemických dějů a podstatu vlastností látek.

Chemie je koncipována jako předmět, který má umožnit žákům nahlédnout do základů chemie obecné, fyzikální, anorganické, organické a biochemie. Žáci se učí hledat souvislosti mezi chemickými ději probíhajícími v přírodě. Takto nabyté znalosti  by měli mimo studia na VŠ také umět uplatnit v běžném životě, což je umocněno též osvojením si praktických dovedností v laboratorních cvičeních.

Akce a projekty ve šk.r. 2014-15

Moderní výuka chemie