Biologie

05.06 2012 | Předměty

Biologie obsahuje obor Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a integruje i vybrané tematické okruhy  průřezových témat:
Environmentální výchova, Mediální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (RVP pro gymnaziální vzdělávání).

V předmětu biologie vedeme studenta k tomu, aby používat správnou terminologii, znal základní biologické pojmy a  dokázal nalézat a chápat souvislosti přírodních dějů. Byl schopen aplikovat teoretické biologické poznatky při řešení konkrétních životních situací nebo při řešení problémových úloh. Byl schopen posoudit důsledky určitého jevu nebo lidské činnosti z ekologického, ekonomického nebo zdravotního hlediska. Student získá přehled o obecné biologii, systémech organismů, genetice, biologii člověka a ekologii. Vedeme jej k tomu, aby byl schopen vybírat z nadbytku biologických informací podstatné. Biologie má poskytnout absolventům  ucelený přehled znalostí a vědomostí o přírodě, organismech, včetně člověka, a o vztazích  mezi nimi.

Akce a projekty ve šk.r. 2014 - 15

Přednášky ve školním roce

Akce a projekty ve šk.r. 2013 - 14

Přednášky ve školním roce
Návštěva ZOO Praha