Fyzika

16.02 2022 | Předměty

Předmět poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování. Vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. Neméně  významným aspektem výuky je podpora rozvoje grafického zpracování získaných dat a posouzení jejich důležitosti, správnosti a spolehlivosti.

Těžiště výuky spočívá ve využití specifických poznávacích metod, především rozvíjení dovedností soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Během  studia si žáci uvědomují souvislosti a vztahy mezi přírodními procesy, budou si klást otázky: Jak? Proč? Co se stane, jestliže? a hledat na ně odpovědi. Žáci naleznou praktické uplatnění získaných poznatků a dovedností ve všech oborech lidské činnosti. Výuka fyziky zohledňuje aktuální rozvoj výpočetní techniky.

Školní rok 2021/22

Rozechvělý vesmír (Prokektový den 3. ročník)
Experimenty s kapalným dusíkem (Projektový den 4.ročník)

ARchiv

Zábavná fyzika

Videokonference s astronautem

Pokusy studentů červen 2014