Informatika

01.01 2022 | Předměty

Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Informatika a informační a komunikační technologie v RVP GV.
Předmět rozvíjí schopnosti systémového a abstraktního myšlení, schopnosti vhodně vyjadřovat a prezentovat své myšlenky a orientovat se v informačních zdrojích.

Žáci se seznamují s pokročilejším využitím prostředků ICT  pro vlastní tvořivost i týmovou spolupráci, pro další sebevzdělávání, pro získávání nových informací.

Žák je veden k porozumění základním pojmům a metodám informatiky, k rozvoji algoritmického myšlení při řešení úloh, k vhodnému využití výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své činnosti.