Španělský jazyk

03.03 2022 | Předměty

Vyučovací předmět španělský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

  • Environmentální výchova
  • Mediální výchova 
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter a vede k osvojení jazykových  dovedností jak v komunikaci, tak i v písemném a ústním projevu. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek jazykových  kompetencí vzájemně prolíná.

Školní rok 2021-22

Výsledky konverzační soutěže ve Šj

Finalistky soutěže

Archiv

Filmový den II. cizích jazyků 2015/16

Krajské kolo Šj - celkové výsledky 2015/16