Španělský jazyk

05.01 2013 | Předměty

Vyučovací předmět španělský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

  • Environmentální výchova
  • Mediální výchova 
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter a vede k osvojení jazykových  dovedností jak v komunikaci, tak i v písemném a ústním projevu. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek jazykových  kompetencí vzájemně prolíná.

Školní rok 2015/16

Filmový den druhých cizích jazyků dne 27.11.
Se studenty 1, 3. a 4. ročníku jsme šli do kina. Tento filmový projekt běží na naší škole už několik let. Je zacílen na podporu výuky druhých cizích jazyků. Studenti zhlédnou filmy v původním znění s titulky. Filmy jsou vybírány tak, aby studentovi přiblížily kulturu či problematiku dané jazykové oblasti a aby byl přibližně 120 minut atakován jazykem, který má vedle angličtiny ve svém studijním portfoliu. Akce rozvíjí poznání sociálně kulturních aspektů jednotlivých zemí, ideální stav je, že motivuje k učení druhého cizího jazyka.

            Projekt zahrnuje přípravnou fázi, v níž studenty připravujeme na film (jazyková, tematická příprava). Následuje vlastní realizace, tj. projekce filmu, a pak závěrečná fáze po zhlédnutí filmu – recenze na film, jazykový přínos, případné rozvíjení tématu v hodinách jazyka.

Více info

 

Školní rok 2014/15

Dne  18.3.2015 se na Gymnáziu Přípotoční 1337, Praha 10 – Vršovice, 101 00 konalo krajské kolo ve španělském jazyce. Akce začala v 9 hodin. Soutěž probíhala ve třech kategoriích.

Celkové výsledky

Školní rok 2013/14

Výsledky konverzační soutěže ve španělštině konané ve dnech 4. a 5.února 2014

Kategorie 1. a 2.ročník:
1. Aneta Požárová 2.D
2. Bětka Opočenská 2.B
3. Stanislav Moravec 2.B
Celkem se zúčastnilo 7 studentů ze tříd 2.B a 2.D

Kategorie 3. a 4.ročník:
1. Barbora Kykalová 4.D
2. Vojtěch Dub 4.D
3. David Chmátal 4.B
Celkem se zúčastnilo 8 studentů ze tříd 3.D, 4.A,B,D

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE - KRAJSKÉ KOLO
6. MÍSTO ANETA POŽÁROVÁ 2. D 
6. MÍSTO BARBORA KYKALOVÁ 4. D
Blahopřejeme.