Německý jazyk

05.02 2013 | Předměty

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

  • Environmentální výchova
  • Mediální výchova 
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter a vede k osvojení jazykových  dovedností jak v komunikaci, tak i v písemném a ústním projevu. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek jazykových  kompetencí vzájemně prolíná.

Akce a projekty ve šk.r. 2015 - 16

Konverzační soutěž v NĚMECKÉM JAZYCE

1. místo Denisa Sovová 3.C
2. místo Klaudie Procházková 3.C
3. místo Natálie Klimentová 3.C
4. místo Anna Pojezdná 2.C, Tereza Paterová 3.A

Všem soutěžícím děkujeme.
Do obvodního kola postoupila Denisa Sovová, která se stala i vítězskou obvodního kola. GRATULUJEME.

Akce a projekty ve šk.r. 2014 -15

Filmový den

Vánoční exkurze do Pasova

Maraton psaní dopisů

Das Filmfest

 Akce a projekty ve šk.r. 2013 - 14

Regensburg 16.12.2013

Berlín 2013

Filmový den