Německý jazyk

05.03 2022 | Předměty

Vyučovací předmět německý jazyk jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

  • Environmentální výchova
  • Mediální výchova 
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter a vede k osvojení jazykových  dovedností jak v komunikaci, tak i v písemném a ústním projevu. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek jazykových  kompetencí vzájemně prolíná.

Školní rok 2021-22

Výsledky konverzační soutěže

Akce archiv

Mnichov 2019

Filmový den

Vánoční exkurze do Pasova

Maraton psaní dopisů

Das Filmfest

Regensburg 16.12.2013

Berlín 2013

Filmový den