Francouzský jazyk

01.01 2022 | Předměty

Vyučovací předmět francouzský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV a integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat:

  • Environmentální výchova
  • Mediální výchova 
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Osobnostní a sociální výchova.

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter a vede k osvojení jazykových  dovedností jak v komunikaci, tak i v písemném a ústním projevu. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek jazykových  kompetencí vzájemně prolíná.

Vzdělávání v oboru Další Cizí jazyk - francouzský jazyk začíná se skupinami začátečníků a směřuje k dosažení výstupní úrovně B1 podle  Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zároveň pokud se vytvořila skupina pokročilých, lze navázat na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností získaných v předchozím vzdělávání a odpovídajících úrovni A1 nebo A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělávání v této skupině směřuje k dosažení výstupní úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

školní rok 2019-20

Výsledky školního kola olympiády ve FJ