Anglický jazyk

03.04 2013 | Předměty

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

Používané metody a formy výuky jsou zejména motivační, proto převažují metody názorně demonstrační a k tomu učitelé využívají širokých možností didaktické techniky, kterými škola disponuje (dataprojektor, interaktivní tabule, jazyková a počítačová učebna…).

Školní rok 2018 -19

Filmový seminář

Školní rok 2017 - 18

Filmový seminář

Evropský den jazyků

Školní rok 2016 - 17

Konverzační soutěž v Aj proběhla 18.1., 19.1. 2017 - účast 37 studentů.

KATEGORIE 1. - 2.ročník

1. místo Karolína Bakuncová 2.B
2. místo Daniel Polák 1.C
3. místo Johana Onderková 2.C

 

KATEGORIE 3. - 4.ročník

1. místo Jan Keprt 3.D
2. místo Veronika Joštová 4.A
3. místo Veronika Kretíková 4.A

Do obvodního kola postupuje - Karolína Bakuncová, Jan Keprt. Všem soutěžícím gratulujeme.

VÍTĚZSKOU OBVODNÍHO KOLA SE STALA  KAROLÍNA BAKUNCOVÁ 2.B - G R A T U L U J E M E.

Beseda o Kanadě

Beseda s Jiřím Lábusem

Školní rok 2015 - 16

 Konverzační soutěž v Aj proběhla 19.1.-20.1.2016

KATEGORIE 1. - 2.ročník

1. místo Johana Onderková 1.C
2. místo Karolína Bakuncová 1.B
3. místo Tereza Sadilová – 2.A

 

KATEGORIE 3. - 4.ročník

1. místo Jakub Rejf 4.B
2. místo Vojta Petr 4.B
3. místo Trinh Thuy Trang 3.D

Do obvodního kola postupuje Trinh Thuy Trang. Všem soutěžícím gratulujeme.

 

Filmový seminář AJ - dabing setkání s jiřím Lábusem.