Anglický jazyk

04.03 2022 | Předměty

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících týdně ve čtyřhodinové dotaci a ve čtvrtém ročníku je rozšířena o dvě hodiny volitelného semináře (zaměřeného na přípravu k mezinárodní zkoušce na úrovni B2 – FCE, on-line angličtiny, práce s informacemi a konverzace). Předmět navazuje na předchozí vzdělávání žáků v prvním a druhém stupni základní školy. Předchozí znalosti a dovednosti žáků integruje a doplňuje, dále je rozšiřuje a obohacuje a směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Třídy se dělí na dvě skupiny podle úrovně znalostí a dovedností: na vyšší – A1 a nižší A2 a výuka probíhá buď v kmenové třídě, učebně jazyků, počítačové učebně a nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Předmět svou organizační formou u vyšších úrovní vybočuje z tradiční výuky pod vedením jednoho učitele a podle možností je do výuky zařazen rodilý mluvčí, který spolupracuje s českým učitelem v hodinové dotaci jedné nebo dvou hodin a spolu se podílejí na klasifikaci žáka.

Používané metody a formy výuky jsou zejména motivační, proto převažují metody názorně demonstrační a k tomu učitelé využívají širokých možností didaktické techniky, kterými škola disponuje (dataprojektor, interaktivní tabule, jazyková a počítačová učebna…).

Školní rok 2021 - 22

Filmový seminář AJ - setkání s Jiřím Lábusem
Vyjímečná hodina s neobyčejnou osobou

Obvodní kolo KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE
Filip Zvánovec obsadil pěkné 5. místo. Gratulujeme.

Projekt o předcích v anglickém jazyce

  Tyto krásné práce vznikly v rámci projektové výuky angličtiny v pokročilejších skupinách našich prváků. Samotnému psaní předcházela důkladná příprava, během níž se studenti naučili nejen potřebnou slovní zásobu k psaní o rodině a užitečnou gramatiku, která se hodí pro biografickou práci, ale rozvíjeli také technické dovednosti, jako například spell check, redakční spolupráce v rámci nástrojů v Google nebo základy tvorby grafiky v programu Canva. Největším přínosem dle našeho názoru ovšem nebyly tyto nesporně velmi praktické věci, ale fakt, že se studenti ponořili do rodinné historie a při svém výzkumu trávili cenný čas s rodinou. Objevovali tak zasuté rodinné příběhy a navázali hlubší vztah se svou vlastní historií, ale i moderními dějinami naší země. 

Projekt 1 Projekt 7 Projekt 13
Projekt 2 Projekt 8 Projekt 14
Projekt 3 Projekt 9 Projekt 15
Projekt 4 Projekt 10 Projekt 16
Projekt 5 Projekt 11 Projekt 17
Projekt 6 Projekt 12 Projekt 18

 

Školní rok 2020 - 21

Filmový seminář