Český jazyk a literatura

16.02 2022 | Předměty

Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v RVP G a částečně integruje tematické okruhy průřezových témat Mediální výchova, Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální výchova.
Předmět vede k rozvíjení klíčových kompetencí, především komunikačních, na úrovni, kterou předpokládá RVP G.

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, je rozdělen do dvou složek, jazykové a literární komunikace. V jazykové komunikaci je žák veden k vhodnému užívání českého jazyka v konkrétních komunikačních situacích. V literární komunikaci je kladen důraz na analýzu textů, jejich porozumění a interpretaci, výchovu ke kritickému čtení a formulování vlastních názorů.

Školní rok 2021-22

Výsledky olympiády v ČJ

Divadlo ABC- Hamlet

ARchiv

Oldřich Navrátil - Válka profesora Klamma

Výsledky olympiády v ČJ