Přijímací zkoušky - Gymnázium se sport.přípravou

30.04 2018 | Aktuality

Konečné výsledky - Gymnázium se sportovní přípravou 79-41-K42

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19 do oboru Gymnázium se sportovní přípravou

Výsledky přijímacího řízení oboru Gymnázium se sportovní přípravou - konečné výsledky - 30.4.2018.
Atletika
Plavání
Basketbal
Volejbal

Pořadí uchazečů je určeno podle počtu bodů získaných v přijímacím řízení dle kritérií:
1) Talentová zkouška z jednotlivých kmenových sportů (atletika, basketbal, plavání, volejbal):     45%
2) Výsledky jednotných přijímacích zkoušek - český jazyk a literatura, matematika:            45%
3) Prospěch ze ZŠ (hodnotí se průměrný prospěch):         10%

Do oboru Gymnázium se sportovní přípravou s kmenovými sporty - ATLETIKA, BASKETBAL, PLAVÁNÍ, VOLEJBAL je přijato celkem 31 žáků:

Kmenový sport Počet přijatých
Atletika 14
Plavání 2
Basketbal 9
Volejbal 6

 

Přijatí uchazeči
Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce vyzvedne při odevzdání zápisového lístku.
Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na gymnáziu.
Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

Prosíme přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby svá rozhodnutí studovat na našem gymnáziu učinili v co nejkratším možném termínu a dali tak možnost dalším uchazečům k přijetí na naši školu.

Svá rozhodnutí nestudovat na naší škole, prosím adresujte na e-mail: havrankova@gsgpraha.cz.  DĚKUJEME.

Nepřijatí uchazeči:
Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazeči odesláno poštou.