Přijímací zkoušky - obor Gymnázium 79-41-K/41

30.04 2018 | Aktuality

Konečné výsledky obor: GYMNÁZIUM 79-41-K41.

Příjímací řízení pro školní rok 2018/19 do oboru Gymnázium 79-41-K41

Výsledky oboru Gymnázium 79-41-K41
Výsledky jsou konečné 30.4. 2018.

Pořadí uchazečů je určeno podle počtu bodů získaných v příjímacím řízení dle kritérií:
70% – centrálně zadávané testy z ČJL a M (tzn. 100 x 0,7 = 70 bodů)
25% – prospěch ze ZŠ (tzn. 100 x 0,25 = 25 bodů)
5% - mimořádné body: 3 nebo 5 bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazeče nejlepší průměrná známka v posledních třech vysvědčeních na ZŠ v pořadí předmětů: 1. matematika, 2. český jazyk, 3. cizí jazyk, 4. zeměpis,
Maximální počet získaných bodů je 100 bodů.

Počet přijatých uchazečů je 100.

Poznámka:

Přijatí uchazeči
Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce vyzvedne při odevzdání zápisového lístku.
Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na gymnáziu.
Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

Prosíme přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby svá rozhodnutí studovat na našem gymnáziu učinili v co nejkratším možném termínu a dali tak možnost dalším uchazečům k přijetí na naši školu.

Svá rozhodnutí nestudovat na naší škole, prosím adresujte na e-mail: havrankova@gsgpraha.cz.  DĚKUJEME.

Nepřijatí uchazeči:
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude odesláno poštou.